วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง :

1. วางเงินมัดจำ ณ วันที่ทำการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :

1ธนาคาร กสิกรไทย   กรุงเทพฯ

ชื่อบัญชี บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

สาขา บิ๊กซี ประชาอุทิศ          เลขที่บัญชี  025-3-15641-4

2.ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขากาญจนบุรี

ชื่อบัญชี  ปัญญา พานะกิจ   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

สาขา กาญจนบุรี                เลขบัญชี  607-2-37263-3


**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line :  คลิกที่นี่ หรือ อีเมล์ wowtgt@gmail.com

พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง

*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น


เงื่อนไขการเดินทาง :

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (กรณีโอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

วัน / เวลา ทำการ     : วันจันทร์-วันศุกร์     : เวลา 08.30 น.-18.00 น.

: วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์     : ปิดทำการ

มือถือ      : 098-4955547, 081-451-3581 (กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง)

อีเมล์ :  wowtgt@gmail.com

LINE :  คลิกที่นี่

Facebook :  คลิกที่นี่

QR CODE LINE

หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างประเทศ

กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 109,553