สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน (K201)

โปรแกรมทัวร์ สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน รหัส K201


 วันที่ 1

07.00 น.              รับคณะที่จุดนัดพบ กทม. และปริมณฑล

                         สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ 

                         พร้อมรถตู้บริการตลอดการเดินทาง ( 9 ที่นั่ง)  

10.00น.                นำคณะเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก

12.00 น.               แวะรับประทานอาหารกลางวัน(1) @ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น.               คณะไปยังเขตชายแดนไทย-พม่า ชม ด่านเจดีย์สามองค์

16.00 น.               นำคณะไปเที่ยวชม วัดวังก์วิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ

17.00 น.               นำคณะล่องเรือหางยาวไปชมเมืองบาดาล หรือวัดใต้น้ำ

18.00 น.               เข้าพักที่ สังขละ รีสอร์ต (หรือเทียบเท่า) 

19.00 น.               ร่วมรับประทานอาหารเย็น (2)

22.00 น.              เสร็จงานพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2

06.00 น.             นำทุกท่านไปตักบาตรพระมอญ (ไม่รวมค่าชุดตักบาตร) ตามวิถีชาวมอญที่ เชิงสะพานมอญ

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(3)  จากนั้นคืนห้องพัก เดินทางกลับ

11.00 น.              ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและแวะถ่ายรูป ที่ น้ำตกเกริงกะเวีย

12.00 น.              แวะรับประทานอาหารกลางวัน(4) 

13.00 น.              >> เสริม เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมและค่าใช้จ่ายภายใน)

                        >> เสริม โปรแกรมขี่ช้าง + ล่องแพไม้ไผ่ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

14.00 น.              สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางไปแวะซื้อของฝาก

15.00 น.              เดินทางกลับ อำลาจากเมืองกาญจน์

18.00 น.              เดินทางถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

    WOW together travel 
"เติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณ"


 อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่เหมาแบบส่วนตัว 1 รถตู้ สำหรับ 5-9 ท่าน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบบริการที่ท่านต้องการ 

 ท่านละ       XXXX  บาท 
รับที่กรุงเทพ - สนามบิน - ปริมณฑล


*** ราคาค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขบริการที่ท่านต้องการ
อาทิ วันเดินทาง / ระดับโรงแรม / กิจกรรมเพิ่มเติม / โปรโมชั่น / จุดนัดรับ-ส่ง / จำนวนผู้เดินทาง


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก 1 คืน
 • ค่ารถตู้วีไอพี  9  ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน
 • ค่าอาหาร 4  มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน)
 • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมนอกโปรแกรม
 • ค่าชุดตักบาตร 99 บาท
 • ค่าโปรแกรมทัวร์ ฝั่งพม่า หมู่บ้านพญาตองซู
 • ค่าเช้าชมเมืองมัลลิกา รศ.๑๒๔
 • ค่าธรรมเนียมกิจกรรมขี่ช้าง+ล่องแพ
 • หัก ณ ที่จ่าย 3%

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกต้องมัดจำท่านละ1,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง15 วัน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 4. การยกเลิก

        4.1.1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด

        4.1.2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ1,000 บาท

        4.1.3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย50% ของราคาทัวร์

        4.1.4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด100 % ของราคาทัวร์

 1. ราคาดังกล่าวสำหรับลูกค้า  8 ท่านขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ โทร. 081-4513581 / 098-4955547

เพิ่มเพื่อน
บริการรถตู้นำเที่ยว พร้อมคนขับ กาญจนบุรี

กิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรี
Visitors: 100,152