เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์จริงกับท่องเที่ยว SBAC

ทริปเก็บฝึกประสบการณ์ทัคคุเทศก์ ของนักศึกษาการท่องเที่ยว SBAC ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ.2564
Visitors: 113,950