แดนมหามงคล

สำนักปฺฎิบัติธรรมแดนมหามงคล หรือ เกาะมหามงคล
คำชี้แจง
:  แดนมหามงคลไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะ คนที่เข้าไปเพื่อบำเพ็ญศีลบวชใจทางสถานที่ก็ห้ามรับโทรศัพท์ด้วยนะคะ เอาเข้าได้แต่ต้องปิดเครื่องแล้วฝากแม่ชีที่ดูแลในส่วนนั้นใว้ (เพราะให้ปิดวาจา 90% ค่ะ) ห้ามถ่ายรูปด้วย (เฉพาะในแดนธรรม) ตรงสะพานไม่เป็นไร (ทุกครั้งที่จะไปบวชต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วทุกครั้งด้วย) ทางเว็บไซต์ของเรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับท่านผู้สนใจ เท่าที่จะสามารถจะหาให้ได้  ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ข้อมูลของแดนมหามงคลสำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ เลขที่ ๑๔๙ หมู่ ๑บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 

แดนมหามงคล เป็นสำนักป่าพุทธธรรมนำบำเพ็ญพรหมจรรย์บวชใจ  ในรูปแบบอุบาสก อุบาสิกา (ไม่ใช่แม่ชี) ถ้าเรียกตามชื่อของพื้นที่ มีชื่อ อีกอย่างว่า “เกาะมหามงคล”

ประธานและผู้ก่อตั้งสำนักฯ คือ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล

อุบาสิกาบงกช สิทธิผล สละทางโลกตั้งแต่อายุ ๒๙ ปี ปัจจุบันอายุ ๕๕ปี (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒) แต่จะเชื่อไหมว่าหน้าตาท่านเหมือนคนอายุ ๓๐ ปลายๆ เท่านั้น

ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น 

๑. ท่านได้สอนวิปัสสนากรรมฐานไม่ให้ยึดวัตถุเป็นตัวตั้ง มีลูกศิษย์ทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมาก โดยใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอุบาสิกาบงกช ได้สร้างผลงานจนเป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศ โดยเคยรับเชิญไปแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพโลก ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ๒๕๔๘

๒. ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี ๒๕๔๙ เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถกอปรด้วยคุณงามความดี ได้บำเพ็ญคุณูปการแก่การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

ด้านพุทธศาสนา ได้ตั้งสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชื่อสถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ ณ แดนมหามงคล บ้านช่องแคบ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และแดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก ณ เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ตั้งโครงการสมทบทุนสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ วัด สำนักปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และพระพุทธศาสนานานาชาติ

ด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนอุปถัมภ์สถานีอนามัย โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี และอีกหลายแห่งในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี สมทบทุนกับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น ร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร.พ.ศรีธัญญา ร.พ.อำเภอไทรโยค และ ร.พ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้านสังคม มอบสถานที่สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติ สำหรับฝึกอบรม ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา

เกียรติคุณพิเศษ

    รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก จากองค์การสหประชาชาติ รับไตรปิฏกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเทศอินเดีย รับรางวัล “ดร. อัมเบดการ์นานาชาติเพื่อสันติภาพ” รับเกียรติคุณสูงสุดในพระพุทธศาสนาฝ่ายสตรี “อัครมหาศิริสุธรรมาสินกิ” สหภาพเมียนมาร์ รับเกียรติคุณมหาอุบาสิกาผู้ทรงเกียรติคุณสูงสุดในพุทธจักรจากประเทศศรีลังกา และรับมหาอิสริยยศเหรียญทองเกียรตินิยมสูงสุดจากประเทศกัมพูชา

๓. เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปี ๒๕๔๙ เป็นปีที่ครบ ๒๕๕๐ ปีแห่งอายุพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล “วิศวะกีรติศรีศาสนภิมณีมโหบาสิกา” The Most Eminent Mahopashika of the Buddhist World หรือรางวัล “มหาอุบาสิกาผู้ทรงเกียรติคุณงามเด่นสูงสุดในพุทธจักร” แก่มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิพล จากประเทศไทย โดยประธานาธิบดี มหินทะ ราชปักษา แห่งศรีลังกา เป็นผู้มอบ

  โดยคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาเห็นว่า มหาอุบาสิกา ดร.บงกช ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะอุตสาหะในการอุทิศเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้ามาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรม “แดนมหามงคล” ที่ จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย และ “แดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก” ณ เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ทั้งนี้ มหาอุบาสิกา ดร.บงกช ยังได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยตลอด ซึ่งคุณงามความดีของมหาอุบาสิกา ดร.บงกช เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในหลายประเทศ จึงทำให้รัฐบาลและคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

    ทางสำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) มีการจัดโครงการทางพระพุทธศาสนาหลากหลายโครงการ สำหรับทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่น โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, กิจกรรมพัฒนาจิตบวชใจ, อบรมยอดบุญเนกขัมมะจิตตภาวนา, บำเพ็ญสมาธิ เจริญมหาสติ ปฏิบัติธรรม, จัดปลูกลูกชายให้ได้เป็นยอดกตัญญู, กิจกรรมรักชีวิต รักธรรมชาติ ป่าไม้สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้ง กิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นต้น

การเดินทาง

๑)โดยรถไฟ สาย ธนบุรี-น้ำตก ต้นสถานีอยู่ที่ สถานี ธนบุรี เขตบางกอกน้อยค่ะ มีเวลาออก ๒ รอบ รอบแรก ๗.๔๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. ใช้เวลาเดินทางเฉลี่ย ๕ ชั่วโมง รถไฟจะจอดหน้าเกาะมหามงคลเลย พอลงจากรถไฟก็ต้องเดินไปอีกประมาณ ๓๐๐- ๕๐๐ เมตรจะถึงประตูทางเข้า

    - ค่าโดยสาร ฟรี ทั้งไปทั้งกลับ 

   - การเดินทางด้วยรถไฟ ก็จะได้เห็นบรรยากาศของลำน้ำแควและแนวขุนเขาที่สวยงาม ฝุ่นอาจจะเยอะบ้าง ควรมีผ้าผิดจมูก และเตรียมน้ำ ขนม หรืออาหารไปบ้าง เพราะที่ขายบนรถไฟมีราคาสูงกว่าปกติ นำหมวกไปด้วยเพราะต้องเดินตากแดดเข้าไปจนถึงหน้าประตูทางเข้า

๒) โดยรถยนต์ ส่วนตัว ขับรถมาทาง เส้นไทรโยค กาญจนบุรี ห่างจากรุงเทพประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ระหว่างทางมีจุดน่าสนใจหลายแห่งค่ะ เช่น ถ้ำกระแซ  เมืองมัลลิกา ปราสาทเมืองสิงห์  ก่อนขับเข้าเส้นทางไทรโยค ตรงจุดแยกที่อำเภอเมือง ควรเติมน้ำมันให้เรียบร้อย  ก่อนเข้าไปพักบำเพ็ญควรทานอาหารมาให้เรียบร้อย 

๓) รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารสาย กาญจนบุรี-สังขละบุรี (สาย ๘๒๐๓) จากสถานที่ขนส่งในอำเภอเมือง มีรถออกตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกๆ ๔๐ นาที แจ้งว่าลงเกาะมหามงคล ค่าโดยสารประมาณ ๔๐ บาท ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาทีในการเดินทางจากนั้นก็ต้องเรียกวินมอเตอร์ไซด์ (ติดต่อที่ร้านขายของแถวนั้น) เข้าไปหน้าเกาะอีก ๔๐ บาท (รถบัสส่งแค่ถนนใหญ่ ต้องนั่งมอเตอร์ไซด์อีก ๔ กิโลเมตร)

การแต่งกาย

   เพื่อความเป็นระเบียบและงามตา เครื่องใช้ทุกอย่าง ใช้สีขาว การแต่งกายจะเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ต้องไม่รัดรูป ไม่บาง ไม่สั้น เป็นการเคารพสถานธรรม เมื่อเข้าไปถึงต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดอุบาสิกา คือ มีเสื้อ กระโปรง สไป(แบบเฉพาะของแดนมหามงคล) แนะนำให้ไปซื้อที่นั่นเพราะตัดเย็บดี ราคาถูก 

ผม- ท่านผู้หญิงต้องมัดผม

การซักผ้า- ไปน้อยวันก็มีบริการซัก ตัวละ ๕ บาท จะได้ไม่เสียเวลาปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : เพื่อเป็นการประหยัดควรเตรียม เสื้อทับใน กระโปรงทับในไปเอง

สิ่งของที่ต้องเตรียมไป

๑)หมอน ผ้าห่ม (เสื่อมีให้ยืม)

๒)สบู่ ยาสีฟัน แปรง หวี กระจกเล็ก กระดาษทิชชู่ แชมพู โฟมล้างหน้า

๓)ผ้าเช็ดตัวเล็ก ๒ ผืน ผ้าเช็ดหน้า

๔)ย่ามขาวใส่ของส่วนตัว

๕)ไฟฉาย (สำคัญ)

๖)กระบอกน้ำ กล่องข้าว ช้อน แก้วส่วนตัว (ไม่มีก็ได้)

๗)เสื้อทับ กระโปรงทับ กางเกงใน ชุดชั้นใน

๘)ร่ม (สำคัญหน้าฝน)

๙)เสื้อกันหนาว  ๑ ตัว แบบไม่หนามาก (สำคัญ เพราะไทรโยคกลางวันร้อน กลางคืนอากาศหนาวจนต้องคลุมโปง)

๑๐ ) รองเท้าขอให้เป็นรองเท้าแตะ สวมใส่สบาย ทำเครื่องหมายไว้ด้วยก็ดี เพราะต้องถอดทุกครั้งที่เข้าศาลา 

๑๑) ผ้าคลุมกระเป๋า  ไว้ปกปิดสัภาระไม่ให้ดูรกเลอะเทอะ (ไม่มีก็ได้)

๑๒) ผ้าคลุมผม สำหรับกันแมลงตอมหูเวลาเดินธุดงค์ในป่า ควรใช้สีขาว ถ้าไม่มีก็ไปซื้อเอา

๑๓) หนังสือสวมนต์มี เป็นธรรรทาน ฟรี ไม่ต้องเตรียมไป 

๑๔) ควรเตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนไป  ต้องค่อนข้างแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวควรนำยาไปด้วย

หมายเหตุ : ห้องน้ำมิดชิดเป็นฝักบัว  ไม่ต้องใช้ผ้าถุง

ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึง

๑)วัดไข้ และตอบข้อสอบถามเรื่องสุขภาพที่ศาลาอภัยทาน

๒)ลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชน อนุญาตพักครั้งแรกไม่เกิน ๓ วัน (ขอต่อได้หากความประพฤติดี) ลงทะเบียนเข้าพักได้ทุกวัน ไม่ต้องจอง ไม่มีค่าใช้จ่าย 

๓)นำสำเนาใบลงทะเบียนเข้าที่พัก ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง (จะบอกว่าพักที่ไหน เดินไปอย่างไร) แยกพักชายหญิง

๔)เมื่อถึงอาคารที่พัก ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ อ่านคำแนะนำเรื่องการมาพักบำเพ็ญ  (เจ้าหน้าที่จะขอเก็บโทรศัพท์  ดังนั้นควรคุยธุระให้เรียบร้อยก่อนเข้าเกาะ จะได้มาปฏิบัติอย่างสบายใจ)

๕)เอากระเป๋าไปวาง เอาผ้าคลุมไว้ และไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 

๖)อธิษฐานบวชที่ศาลาบวชใจ แล้วกลับมาที่พัก ถามเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้เขาปฏิบัติกันที่ไหน และตามหมู่เพื่อนไป

หมายเหตุ: เสื้อผ้าที่ใส่มาก็นำไปส่งซักได้เลย จะมีถุงให้ใส่ เขียนชื่อ และใส่เงินไว้ พอวันต่อไปก็จะได้รับคืน วันกลับก็ใส่ชุดเดิมได้

การปฏิบัติ

  อบรมบุญเนกขัมมะพรหมจรรย์(ศีล๘) ธุดงค์ บวชใจ บำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ  ทำวัตร ภาวนา  (ทุกวัน) บำเพ็ญประโยชน์แด่สถานธรรม (กวาดใบไม้ ถูศาลา ฯลฯ) ฝึกธุดงค์ (เดินธุดงค์ อยู่ธุดงค์) ฟังธรรม (ทุกวัน) ตามแต่เจ้าหน้าที่จะจัดให้(รายการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย)

  ท่านใดไม่เคยภาวนามาก่อนจะสอนอานาปานสติ เดินจงกรม เดินเจริญสติ อิริยาปถบรรพ  ท่านใดเป็นสายหนอ ธรรมกาย อย่างอื่นใดก็ไม่ว่ากัน ปฏิบัติไปเงียบๆ เป็นการฝึกแบบผู้ใหญ่ หากมีเวลาแนะนำให้เดินเจริญสติไปนมัสการพระเจดีย์อริยทรัพย์ด้วย ใช้เวลาขึ้น ๔๐ นาที ลงประมาณ ๓๐นาที มีบันไดประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าขั้น  ที่สำคัญห้ามขึ้นพระเจดีย์คนเดียวและกรุณาอย่าถ่ายภาพบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต 

หมายเหตุ : ตื่นตี สาม ครึ่ง ทำวัตรเช้า ตี สี่  ทำวัตรเย็น หกโมงเย็น เข้านอนสามทุ่ม

อาหาร

   ทีนี่จัดอาหารแบบมังสวิรัติ มีแม่ครัวเป็นของตนเอง รับอาหารประมาณ  ๗.๓๐ น. (หลังที่พระอนุญาตแล้ว  ที่นี่มีพระจากหลายวัดมาปฏิบัติเป็นประจำ สร้างความอิ่มเอมใจแก่อุบาสกอุบาสิกา) วันหนึ่งรับอาหารได้ครั้งเดียว หากต้องการทานอีกมื้อก่อนเพล ต้องเตรียมกล่องอาหารไปเก็บอาหารไว้ น้ำปานะมีจัดให้เป็นเวลา หรือใครอยากจะเตรียมนม โอวัลติน น้ำผลไม้ไปเองบ้างก็ได้ อาหารมีหลากหลาย ตักแบบบุฟเฟต์ (แต่วนตักได้ครั้งเดียว เป็นการอบรมตน และให้รู้จักพิจารณาอาหาร) และถูกหลักโภชนามากด้วย ช่วงนี้เข้าโรงมหาทาน(โรงอาหาร) ต้องมีผ้าปิดปากด้วยเวลาเดินแถวเข้าตักอาหาร ป้องกันน้ำลาย ไอ จาม รดอาหารที่ผู้อื่นต้องมาตักต่อ

  

 
Visitors: 34,395