ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน (K104)

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน  รหัส K104 

(JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) 


 รายละเอียดโปรแกรม

08.00 .    รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมือง

               หรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง  

09.00 น.    เที่ยวน้ำตกเอราวัณ  (ให้เวลา 3 ชั่วโมง )

11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารจานเดียว / SET BOX)

12.00 น.     ใ้ห้อาหารช้าง + อาบน้ำช้าง ณ ปางช้าง

16.00 น.     สถานีรถไฟถ้ำกระแซ  ชมทางรถไฟสายมรณะ 

               (กิจกรรมนั่งรถไฟ 30 นาที)

17.00 น.     เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว นำส่งที่จุดนัดพบ 

Erawan Adventure

08:00   pick up from your hotel in town

09:00   Arrive at Erawan National Park visit scenery famous waterfalls
           Erawan waterfall all 7 levels swimming with nature around you

12.00    Have lunch at local Restaurant

13:00    Depart for Elephant Sanctuary (Elephant care program)

14.00    Arrive at Elephant Sanctuary to enjoy feeding elephants
           and have some fun bathing with them in the River Kwai.

15:00    Visit Krasae cave & Death Railway wooden bridge

16:00    Take a train journey on Death Railway

16:30    Get off the train and depart for Bridge over the River Kwai

17:00    Visit Bridge over the River Kwai

17.30    Return your hotel in town

อัตราค่าบริการ    9  ท่าน / 1 รถตู้        ท่านละ 1,800 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด 
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง และสภาพทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าน้ำมันที่ไม่คงที่
฿1,700
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,952