ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน (K103)

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน  รหัส K 103 

(JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) 


 รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น.  รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง                     (แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน)

09.00 น.  เที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย

11.00 น.    พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน      

13.30 น.   พุน้ำร้อนหินดาด

15.30 น.   ถ้ำกระแซ  ชมทางรถไฟสายมรณะ (นั่งรถไฟ 30 นาที) 

17.00 น.   เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว

Leisure Day Tour

08.00   Pickup from your hotel in town

09:00   Visit Sai Yok Noi waterfall

09:30   Leave Hellfire Pass

10:00   Visit Hellfire Pass Menmorial & its museum

12:00   Have lunch at local Restaurant

12:30   Depart for Hot Spring

13:00   Enjoy bathing in hot mineral water

14.00   Depart for Thamkrasae

15:00   Visit Krasae cave & Death Railway Bridge

16:00   take a train on Death Railway (About 30 minutes.)

16:30   Get off the train and depart for River Kwai Bridge

17.00   Visit River Kwai Bridge

17:30   Return your hotel in town

 

อัตราค่าบริการ    9  ท่าน / 1 รถตู้        ท่านละ 1,100 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมแช่น้ำร้อน 
  • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด 
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง และสภาพทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ 

 

฿1,100
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,950