ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน (K106)

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน  รหัส K 106 

(JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) 


รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง                     (แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน)

09.00 น. เทียวน้ำตกเอราวัณ  (ให้เวลา 4 ชั่วโมง )

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    (อาหารจานเดียว / SET BOX)   

15.30 น. ถ้ำกระแซ  ชมทางรถไฟสายมรณะ (นั่งรถไฟ 30 นาที) 

17.00 น. เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว


อัตราค่าบริการ    9  ท่าน / 1 รถตู้        ท่านละ 1,200 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าน้ำตกเอราวัณ
  • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด 
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง และสภาพทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าน้ำมันที่ไม่คงที่

฿1,200
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 24,928