ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน (K105)

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน  รหัส K 105 

(JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น.  รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน)

09.00 น.  เที่ยวน้ำตกเอราวัณ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  (อาหารจานเดียว / SET BOX)

12.30 น.   พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด    

15.30 น.   ถ้ำกระแซ  ชมทางรถไฟสายมรณะ (นั่งรถไฟ 30 นาที) 

17.00 น.   เที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว


Elephant&Hellfire Pass

08:00   Pick up from your hotel in town

09:00   Arrive at Erawan National Park visit scenery famous waterfalls Erawan waterfall all 7 levels 

           swimming, relaxing and enjoy with nature around you 

12:00    Have lunch at local Restaurant

13:00    Visit Hellfire Pass Interpretive Center & Cutting

15:00    Visit Krasae cave & Death Railway Bridge

16.00    Take a train on Death Railway (About 30 minutes.)

16:30    Get off the train and depart for River Kwai Bridge

17:00    Visit River Kwai Bridge

17.30    Return your hotel in town

 

อัตราค่าบริการ    9  ท่าน / 1 รถตู้        ท่านละ 1,300 บาท

 อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่ระบุ
  • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด 
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง และสภาพทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ 

 

 ฿1,300
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 113,950